KSS: Ra thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông cho năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 07h30 Thứ hai, ngày 20 tháng 06 năm 2014.

2. Địa điểm: VP Công ty: Tổ Lũng Hoàn – P. Xuất Hóa – TP Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn.

3. Nội dung Đại hội:

·         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016;
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
  • Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2015, dự kiến năm 2016.
  • Thông qua việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị; giám đốc, kế toán trưởng;
  • Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT;
  • Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
  • Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét BCTC bán niên;
  • Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung điều lệ;
  • Phương án tái cấu trúc công ty ( cơ cấu nợ, liên doanh liên kết, rút không tham góp vốn vào 1 số dự án)

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

            Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty. (Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.narihamico.vn của Công ty tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 10/06/2016).

5. Hình thức đăng ký:

·         Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico – Tổ Lũng Hoàn, P. Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

·       Điện thoại: (84-281) 6286786   Fax: (84-281) 3875021    Email: narihamico@gmail.com

·         Người liên hệ: Vũ Văn Vấn    Điện thoại: (84-281) 6286396

            Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

(Trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời, thì thông báo này thay cho giấy mời)

            Trân trọng!                                                                                                                                                                                                                                                            Bắc Kạn, ngày 1 tháng 6 năm 2016

                                                                                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                      CHỦ TỊCH                                                  

                                                    ( đã ký)

                                                  Đinh Ngọc Tuyến

Bấm download để tải file thông báo mời họp!

Bấm  để tải giấy ủy quyền + Tài liệu

+ Ủy quyền dự họp

+ Ủy quyền tổ chức

+ Ủy quyền cá nhân

+ Tài liệu tổng hợp

Đọc tiếp  KSS: Ra thông báo mời họp lần thứ 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *