Tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thực hiện kế hoạch số 22/KH-BCĐTDĐKXDĐSVH ngày 31/01/2019 về tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, kế hoạch số 207/KH-BCĐTDĐKXDĐSVH ngày 10/9/2019 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về kế hoạch kiểm tra, phúc tra xét ghi nhận, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019; Đội Quản lý nhà báo cáo thành tích 05 năm (2015 – 2019) xây dựng Cơ quan, Đơn vị văn hóa, kết quả thực hiện các tiêu chuẩn Đơn vị văn hóa như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

– Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những thiếu sót tồn tại trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian qua. Thực hiện phong trào “Vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, phong trào “15 phút vì Thành phố văn minh – sạch đẹp” tại đơn vị.

– Thực hiện chương trình số 09-CTr/QU ngày 22/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về “Vận động cán bộ, công chức và nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng đường phố không rác, góp phần xây dựng thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” tại đơn vị.

– Thực hiện Chương trình số 09-CTr/QU ngày 22/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về “Vận động cán bộ, công chức và nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng đường phố, khu phố không rác, góp phần xây dựng thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”; Thông tri số 19-TT/QU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Quận Ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận; Nghị quyết số 20-NQ/QU ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Quận Ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2018 – 2020.

Đọc tiếp  An ninh quốc phòng là gì? Lực lượng quốc phòng, an ninh bao gồm lực lượng nào?

– Thông qua phong trào, tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện Nếp sống văn minh – Mỹ quan đô thị; xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp; xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh; giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, văn hóa – xã hội của quận giai đoạn 2018 – 2021.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Đội Quản lý nhà một cách hiệu qủa, chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

II. THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a. Đơn vị có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”;

b.80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo và bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

c.Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

d. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, 90% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý đúng hạn;

Đọc tiếp  Mô hình số nhân | Tài liệu học tập và bài giảng trực tuyến

đ. Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:

a. 90% cán bộ công chức, viên chức không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội;

b. Không có cán bộ công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hộ; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;

c. Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

d. Công chức, viên chức và người lao động không hút thuốc lá nơi làm việc; không uống và có mùi rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở phù hợp, hài hòa.

3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

b. Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

Đọc tiếp  6 Phần mềm thiết kế xây dựng tốt nhất hiện nay

c. Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xẩy ra lãng phí, tham nhũng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an).

Cán bộ, công chức, viên chức Đội Quản lý nhà thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn đơn vị văn hóa theo quy định, đồng thời có ý thức thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng đường phố không rác, góp phần xây dựng thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn, không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ tại đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *