Nội dung Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình 2022

Biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình Tải về

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra hiện trường xây dựng công trình. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin hạng mục công trình, thành phần và thời gian kiểm tra, nội dung kiểm tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình tại đây.

Biên bản kiểm tra hiện trường là một trong những tài liệu căn cứ quan trọng để thực hiện việc minh bạch đối với các bên tham gia trong khi giao kết và thực hiện hợp đồng thi công công trình, qua đó cũng kiểm tra chất lượng công trình xây dựng để đảm bảo công trình được thực hiện theo đúng như bản vẽ kỹ thuật mà bên chủ đầu tư và khách hàng yêu cầu.

 • Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải
 • Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải
 • Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị

Biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình mới nhất

 • 1. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình là gì?
 • 2. Biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình số 1
 • 3. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình số 2
 • 4. Cách soạn biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình
Đọc tiếp  Hướng dẫn Xây mộ thế nào cho đúng - Chia sẻ kinh nghiệm xây mộ

1. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình là gì?

Kiểm tra hiện trường xây dựng công trình là việc làm rất quan trọng và cần thiết trong xây dựng.

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình là mẫu được lập ra trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao công trình nhằm kiểm tra, đánh giá hiện trường công trình để đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình thi công, hoàn thiện công trình.

Mẫu gồm các thông tin: Thành phần tham gia kiểm tra hiện trường, Đánh giá chất lượng xây dựng công trình, Kết luận – đánh giá….

2. Biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình số 1

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình……….

Công trình …………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc———-

Địa điểm, ngày… tháng…… năm….

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Tên công trình xảy ra sự cố: ……………………………………………….……..

2. Hạng mục công trình xảy ra sự cố:………………………………………….……

3. Địa điểm xây dựng công trình: ………………………………….………………..

4. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:

a) Thời điểm xảy ra sự cố: ……giờ….. ngày…… tháng ….. năm…….

b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố………………………

c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất………………………..…..…….

d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có)………………………..……………………..

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Đọc tiếp  Cập nhật giá xây dựng nhà trọn gói mới nhất năm 2022

Các thành phần tham gia lập biên bản khác gồm:

 • Nhà thầu thi công xây dựng: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
 • Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
 • Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
 • Các thành phần khác, nếu có.

3. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình số 2

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRAHIỆN TRƯỜNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao công trình)

Công trình: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………

I. Thành phần tham gia:

I.1/ Thành phần trực tiếp kiểm tra

1. Đại diện Cục Quản lý Xây dựng công trình:

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

2. Đại diện Ban Quản lý Dự án

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

3. Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát):

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông …………………………………… Chức vụ: …………………………………………………….

4. Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế:

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………..

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………..

5. Đại diện Nhà thầu thi công: ………………………………………(Ghi tên nhà thầu)…………..

– Ông …………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………

– Ông …………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………

I.2/ Đơn vị khách mời:

1. Đại diện Đơn vị Quản lý khai thác, sử dụng: ………….(Ghi tên đơn vị QLKT,SD)………..

– Ông …………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………

– Ông …………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………

2. Đại diện UBND ………………(Ghi tên UBND huyện, xã, nếu có mời)………………………..

Đọc tiếp  Bàn Chà Hồ Hay Bàn Kéo Hồ: Lựa chọn nào Cho Bộ Dụng Cụ Xây Dựng

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………….

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………….

– Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………….

II. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: Lúc….giờ….phút….ngày….tháng….năm….

Kết thúc: Lúc narihamico.vnờ…phút…ngày….tháng……năm….

Tại công trình …………………………………………………………………………………………………

III. Đánh giá chất lượng xây dựng công trình:

a. Tài liệu làm căn cứ kiểm tra

– Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số quyết định, ngày tháng ký quyết định, cấp quyết định phê duyệt Dự án đầu tư)

– Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt: Ghi số, tên quyết định, ngày tháng quyết định phê duyệt

– Hợp đồng thi công xây dựng: Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng.

– Hồ sơ hoàn công công trình (hoặc hạng mục công trình) do … (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày …. tháng … năm …. đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

– Quyết định cấp đất xây dựng số: ………..(Ghi số quyết định, ngày tháng ký quyết định, cấp quyết định).

– Các văn bản liên quan trong quá trình thi công: (Ghi tên các văn bản liên quan, nếu có)

b. Về chất lượng xây dựng công trình: (Ghi nhận xét đánh giá về chất lượng xây dựng công trình)

……………………………………………………………………………………………………………………

c. Về mặt bằng sử dụng đất của công trình:

(Ghi rõ mặt bằng sử dụng đất của công trình có được bàn giao đúng theo quyết định cấp đất xây dựng hay không, số lượng cọc mốc ranh giới có đầy đủ và đảm bảo chất lượng hay không, vv…)

……………………………………………………………………………………………………………………

d. Các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có): (Ghi các tồn tại cần khắc phục sửa chữa và thời gian hoàn thành)

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Kết luận: …………………………………………………………………………………………………….

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN THAM GIACỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH(Ký tên, ghi rõ họ tên)BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN(Ký tên, ghi rõ họ tên)TƯ VẤN GIÁM SÁT(Ký tên, ghi rõ họ tên)TƯ VẤN THIẾT KẾ(Ký tên, ghi rõ họ tên)NHÀ THẦU THI CÔNG(Ký tên, ghi rõ họ tên)ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC(Ký tên, ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN UBND HUYỆN…….(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đọc tiếp  Cách tìm thầu xây dựng, Công ty Xây dựng, Xây nhà hay nhất

4. Cách soạn biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình

– Phần mở đầu của biên bản hiện trường

Phần Quốc hiệu tiêu ngữ được được trình bày ở phần trên cùng chính giữa, in hoa, Tiếp đến là phần thời gian được ghí phía bên tay phải ngay dưới phần Quốc hiệu tiêu ngữ, ghi đầy đủ thủ, ngày tháng, năm thực hiện biên bản hiện trường

Tên biên bản hiện trường được viết in hoa, căn giữa, và có ghi rõ số biên bản được thực hiện. Nội dung tiếp theo đó là các thông tin về ông trình bao gồm tên công trình và địa chỉ công trình. Tùy vào cách trình bày của mỗi người đối với phần nội dung về thời gian và địa điểm mà sẽ có một số sự khác nhau

– Thông tin thành phần tham gia trong biên bản hiện trường:

Ghi rõ đại diện tham gia trong biên bản hiện trường bao gồm người đại diện cho các bên liên quan, chức vụ: thành phần tham gia trong quá trình kiểm tra hiện trường công trình thể công xây dựng bao gồm các thành phần là thành phần kiểm tra trực tiếp công trình xây dựng và thành phần khách mời.

Đối với thành phần trực tiếp kiểm tra hiện trường công trình xây dựng bao gồm các thành phần: đại diện về mặt pháp lý có Cục quản lý công trình xây dựng tham gia bao gồm 2 cán bộ; đại diện ban quản lý dự án của chủ đầu tư công trình xây dựng bao gồm 2 cán bộ kỹ thuật; đại diện biên thiết kế công trình xây dựng bao gồm 2 cán bộ thiết kế; đại diện bên tư vấn giám sát bao gồm 2 cán bộ kỹ thuật bộ phận tư vấn giám sát thông thường là do tên chủ đầu tư – chủ thầu sẽ thuê bên tư vấn giám sát để thực hiện giám sát công trình xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng công trình; đại diện nhà thầu thi công công trình xây dựng bao gồm 2 người giữ các chức vụ khác nhau đó là chỉ huy trưởng công trình thi công xây dựng và 1 cán bộ kỹ thuật

Đọc tiếp  Những tiêu chuẩn trong thi công nghiệm thu

Đối với thành phần khách mời được chia ra làm hai thành phần chính đó là – Đại diện cho bên sẽ khai thác và sử dụng công trình – khách hàng – đối tác của chủ đầu tư xây dựng bao gồm 2 người ghi rõ tên và chức của từng người; đại diện bên đơn vị tổ chức hành chính tại địa phương như ủy ban nhân dân xã, phường cũng sẽ tham gia vào quá trình này. Bộ phận này sẽ bao gồm 3 người ghi rõ tên và chức vụ của từng người tham gia.

Trong đó các thông tin về thành phần tham gia cần đảm bảo các thông tin như sau: Tên các công ty bộ phận, cơ quan của từng bên tham gia. Mỗi bên tham gia sẽ có 2 đại diện tham gia vào quá trình kiểm tra hiện trường công trình thi công xây dựng

– Phần nội dung biên bản hiện trường

Người ghi biên bản nêu rõ mục đích của việc kiểm tra hiện trường, nội dung được diễn ra trong quá trình kiểm tra công trình xây dựng Các nội dung được trình bày một cách rõ ràng để các bên liên quan có thể nắm bắt được vấn đề một cách chính xác; biên bản phải ghi rõ trọng tâm nhất nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng đưa ra các ý kiến và thống nhất các ý kiến đóng góp giữa các bên có liên quan

– Thông tin căn cứ đánh giá – kiểm tra chất lượng thi công công trình xây dựng

Đọc tiếp  Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn

Căn cứ vào quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Căn cứ vào hồ sơ và bản về thi công công trình xây dựng đã được phê duyệt.

Căn cứ vào hồ sơ công trình xây dựng được thực hiện bởi đơn vị thi công công trình xây dựng và đã được giám sát về chất lượng và có ký xác nhận của đơn vị giám sát.

Căn cứ vào thông tin về quyết định cấp đất xây dựng ghi rõ các thông tin về quyết định.

– Nội dung đánh giá – nhận xét về chất lượng công trình xây dựng

Sau quá trình kiểm tra hiện trường thi công xây dựng công trình thực tế và căn cứ vào các thông tin là các hợp đồng, hồ sơ, bản vẽ thiết kế đã được thống nhất giữa các bên liên quan trước đó để có thể so sánh đối chiếu các nguồn thông tin lại với nhau và đưa ra nhận xét chính xác nhất và chất lượng công trình xây dựng.

– Phần kết luận trong biên bản hiện trường công trình xây dựng

Phần kết luận là kết quả của quá trình kiểm tra hiện trường sau khi đã nắm rõ được toàn bộ nội dung và các vấn đề trong quá trình thi công.

Trên đây là Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình 2022 và hướng dẫn cách soạn thảo sao cho đúng quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *